Rückmeldungen 2008

Rückmeldungen Januar - Juni 2008

BALOU

vermisst seit 22. Januar 2008
zurück seit 27. Januar 2008

MISS PARKER

vermisst seit 27. Januar 2008
zurück seit 29. Januar 2008

FUNDKATZE

zugelaufen im Januar 2008
wieder daheim seit Januar 2008

HENRIETTE

vermisst seit 09. Februar 2008
zurück seit 17. Februar 2008

LAURUS

vermisst seit 10. Januar 2008
zurück seit 18. Februar 2008

BRONKO

vermisst seit 13. März 2008
zurück seit 18. März 2008

JACKIE

vermisst seit 15. März 2008
zurück seit 19. März 2008

MAX

vermisst seit 21. März 2008
zurück seit 26. März 2008

KADDSCHE

vermisst seit 23. März 2008
zurück seit 03. April 2008

PEPE

vermisst seit 01. April 2008
zurück seit 05. April 2008

ELI

vermisst seit 01. April 2008
zurück seit 07. April 2008

MERLIN

vermisst seit 24. März 2008
zurück seit 05. Mai 2008

MERLIN wurde aus einem U-Bahn-Schacht befreit.

RUSTY

vermisst seit 27. April 2008
zurück seit 14. Mai 2008

PAUL

vermisst seit 07. Mai 2008
zurück seit 14. Mai 2008

ANNAPURNA

vermisst seit 16. Mai 2014
zurück seit 19. Mai 2014

DIEGO

vermisst seit 24. Mai 2008
zurück seit 29. Mai 2008

TINKA

vermisst seit 31. März 2008
zurück seit 03. Juni 2008

KIMBA

vermisst seit 21. Mai 2008
zurück seit 04. Juni 2008

MOGLI

vermisst seit 29. Mai 2008
zurück seit 05. Juni 2008

MOMO

vermisst seit 17. Juni 2008
zurück seit 30. Juni 2008

MOMO wird erneut seit 30. September 2013 vermisst (in Altomünster)